• neiyetu

Naringenin bilen tanyşdyryň

Naringenin bilen tanyşdyryň

Naringeninesasan pomelo we greýpfrut ýaly sitrus miwelerinde duş gelýän tebigy flawonoiddir.Giňişleýin gözlenip, dürli peýdalaryň we amalyýetleriň bardygyny subut edildi.

Ilki bilenNaringeningüýçli antioksidantdyr.Erkin radikallary zyýansyzlandyrýar, bedendäki oksidleýji zeperleri azaldýar we öýjükleri zeperlerden goraýar.Bu antioksidant kuwwat ýürek-damar keseli, rak we garrylyk bilen baglanyşykly keselleriň öňüni almaga kömek edýär.

Ikinjiden,Naringeninholesterini we gan lipidlerini peseldýändigi anyklandy.Holesteriniň siňdirilmegini we sintezini saklap, ateroskleroz we ýürek-damar keselleriniň howpuny azaldyp biler.lipid alyş-çalşyny kadalaşdyrýar, triasilgliserol derejesini azaltmaga kömek edýär we holesteriniň daşalmagyny gowulandyrýar.Naringeninçişmä garşy täsirleri hem tapyldy.Inflamokançlyk täsirini basýar, çişmegiň alamatlaryny azaldýar we artrit we içegäniň çiş keseli ýaly çişme bilen baglanyşykly şertleri bejermäge kömek edýär.Naringeninçişe garşy potensialy bar diýlip hasaplanýar.Ösümlik öýjükleriniň ösmegini we ýaýramagyny bökdäp biler we çiş öýjükleriniň apoptozyny ösdürip biler, şeýlelik bilen antikanser täsirleri bolar.Bu edýärNaringeninantikanser bejergisi üçin potensial derman.

Mundan başga-da,Naringeniniýmit siňdiriş saglygyny ösdürmäge hem kömek edýär.Aşgazan-içege hereketini ösdürip, aşgazan suwunyň bölünip çykmagyny ýokarlandyryp, iýmit siňdiriş işini gowulaşdyryp we aşgazan-içege problemalarynyň öňüni alyp biler.içege ösümlikleriniň deňagramlylygyny sazlap we içegäniň saglygyny gowulaşdyryp biler.

Jemläp aýtsak,NaringeninTebigy flawonoid birleşmesi hökmünde antioksidlenme, lipidiň peselmegi, çişmä garşy, çişe garşy we iýmit siňdirişe garşy dürli funksiýalary bar.Lukmançylyk we saglygy goraýyş önümleri pudagynda giň ulanylyş potensialyna eýe.


Iş wagty: Iýul-16-2023

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň