• neiyetu

Curcumin ulanylyşy

Curcumin ulanylyşy

Curcuminbaý lukmançylyk gymmaty bolan ýokumly madda hökmünde giňden wasp edilýän zerdejik kökünden alnan sary tebigy birleşme.Diňe iýmitlere reňk goşmak bilen çäklenmän, eýsem köp güýçli funksiýalary we giň goşundylary hem bar.

Ilki bilenCurcumingüýçli antioksidant we çişmä garşy täsirleri barlygy görkezildi.Erkin radikallary zyýansyzlandyrýar we oksidleýji stresleri haýalladýar we şeýlelik bilen öýjükleri zeperlerden goraýar.Curcuminçişme faktorlarynyň öndürilmegini hem päsgel berip biler, çişme täsirini azaldyp biler we artrit we çişme içege keseli ýaly çiş kesellerini bejermekde ep-esli täsir edip biler.

Ikinjiden,Curcuminantitora garşy potensialynyň bardygy anyklandy.Geçirilen gözlegler muny görkezdiCurcuminçiş öýjükleriniň köpelmegini we metastazyny saklap biler we çiş öýjükleriniň apoptozyny döredip biler.Şeýle hem, çişiň gan üpjünçiligini bökdeýän we çişiň ýaýramagynyň öňüni alýan angiogeneziň öňüni alýar. Şonuň üçin,Curcuminrak keseliniň öňüni almak we bejermek pudagynda uly mümkinçilikleri görkezýär.Curcuminýürek-damar saglygyny we beýniniň saglygyny goramakda giňden ulanylýar.Holesterini we trigliserid derejesini peseldýär, ýürek-damar keselleriniň ösmeginiň öňüni alýar.Curcuminşeýle hem BDNF (beýniden alnan neýrotrofiki faktor) önümçiligini köpeltmek bilen beýniniň işleýşini gowulaşdyryp biler, şol bir wagtyň özünde neýroinflamasiýany azaldyp, beýni öýjüklerini zeperlerden goramaga kömek edip biler.

Mundan başga-da,Curcuminiýmit siňdiriş ulgamyna, immunitet ulgamyna, bagyr işine, bilelikdäki saglyga we başgalara peýdalydygy görkezildi.Iýmit siňdiriş meselelerini gowulaşdyryp, aşgazan-içege çişmesini azaldyp, aşgazan kislotasyny we aşgazan ýaralaryny aýyryp biler.Curcuminimmunitetini güýçlendirip, bedeniň garşylygyny ýokarlandyryp biler.Mundan başga-da, bagyry himiki dermanlaryň zeperlerinden gorap biler we bagryň işiniň dikelmegine kömek edip biler.Şol bir wagtda,Curcuminsüňk we bogun agyrysyny we çişmegi azaldyp, bilelikdäki saglygy gowulaşdyryp biler.

Jemläp aýtsak,Curcumin, örän gymmatly tebigy birleşme hökmünde köp funksiýa we amaly goşundylar bar.Antioksidant, çişmä garşy, çişe garşy, ýürek-damar saglygy, beýniniň saglygy, iýmit siňdiriş ulgamy, immun ulgamy, bagyr funksiýasy, bilelikdäki saglyk we ş.m. ýaly köp ugurlarda ulanylýar.


Iş wagty: Iýul-18-2023

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň