• neiyetu

Tebigy birleşme Swertiamarine

Tebigy birleşme Swertiamarine

Swertiamarinedürli farmakologiki täsirleri we giň ulanylyşy bolan tebigy birleşme.Ilki bilenSwertiamarineçişmä garşy häsiýetleri bar.Inflamokançly araçylaryň önümçiligini saklamak we çişme täsirini azaltmak arkaly çişmä garşy rol oýnap biler.Bu edýärSwertiamarineRomatoid artrit we çişme içege keseli ýaly çiş kesellerini bejermek üçin potensial derman.

Ikinjiden,Swertiamarineantitora garşy işjeňligi bar.Ösümlik öýjükleriniň köpelmegini we angiogenezini saklap, şeýlelik bilen çişleriň ösmegine we ýaýramagyna päsgel berip biler.Geçirilen gözlegler muny görkezdiSwertiamarineDürli düwnük öýjüklerine, esasanam döş mäzine, öýken ragy we içegäniň düwnük keseline aç-açan täsir ediji täsirleri bar.Mundan başga-da,Swertiamarineantioksidant täsirleri hem bar.Erkin radikallary zyýansyzlandyrýar we öýjüklerdäki oksidleýji stres sebäpli dörän zyýany azaldýar.Oksidleýji stres ýürek-damar keseli, rak we newrodegeneratiw keseller ýaly köp kesellerde esasy faktor bolup durýar we Swertiamariniň antioksidant kuwwaty bu keselleriň döremeginiň we ösmeginiň öňüni almaga kömek edýär.

Mundan başga-da,Swertiamarineimmun ulgamyny kadalaşdyrmak wezipesine hem eýedir.Immun öýjükleriniň işjeňligini we immun kadalaşdyryjy faktorlaryň önümçiligini ýokarlandyryp, bedeniň garşylygyny we immunitetini ýokarlandyryp biler.Bu ýokançlyklar we awtoimmun keselleri ýaly immun ulgamy bilen baglanyşykly keselleriň öňüni almak we bejermek üçin möhüm ähmiýete eýe.Amaly amalyýetlerde,Swertiamarinedermanlary we saglyk önümlerini öndürmekde giňden ulanylýar.Köplenç çişmä garşy dermanlary we neoplastiki dermanlar ýaly çiş kesellerini we rak keselini bejermek üçin derman öndürmek üçin ulanylýar.Swertiamarineimmuniteti we antioksidlenmegi ýokarlandyrýan saglyk önümlerinde köplenç duş gelýän saglyk önümlerinde hem ulanylýar.

Netijede,Swertiamarineinflamokançlyga, çişe garşy, okislenmä garşy we immuniteti kadalaşdyrmak ýaly dürli farmakologiki täsirleri bar.Programmalaryň giň toplumy derman we iýmit önümlerini öndürmegi öz içine alýar ..


Iş wagty: Iýul-17-2023

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň